תנאי שימוש

תקנון גיפטו בע"מ,

תנאי שימוש ושמירה על פרטיות

 

1.כללי

1.1.מפעילת האתר הינה חברת גיפטו בע"מ (להלן: "החברה")

2.תקנון האתר הינו הבסיס המשפטי וההסכם היחידי המחייב את החברה כלפי מבצע הפעולות באתר.המבצע פעולות באתר מצהיר כי הוא מקבל את התנאים הרשומים בתקנון זה במלואם, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם וכי הכניסה לאתר, השימוש באלו משירותי האתר, הידע או יישומים המוצגים באתר, מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, והנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.

2.1.תקנון האתר מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס, כמובן, גם ללשון נקבה.

2.2.חברת גיפטו בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת. החברה תפרסם את התקנון, לאחר השינוי, באתר האינטרנט של החברה (להלן: "האתר") והיא אינה מתחייבת לתת לך הודעה אישית בדבר שינוי התקנון. כל המבצע פעולה באתר גיפטו מצהיר כי קרא את התקנון העדכני ביותר התקף לזמן ביצוע הפעולה והוא מסכים לתנאיו.

2.3.פעולה באתר הינה אחת או יותר מהפעולות הבאות: "יצירת חשבון גיוס מתנה" ואו "ניהול חשבון גיוס מתנה" ואו "השתתפות בגיוס מתנה" ואו " רכישה כלקוח מזדמן באתר".

2.3.1."חשבון גיוס מתנה" הינו חשבון ייעודי הנפתח על ידי מנהל חשבון גיוס כספי המתנה על שם אדם מסוים ("מקבל המתנה"), המאפשר לאנשים נוספים להצטרף לרכישת שובר מתנה ואו מתנה ספציפית ואו מספר מתנות באופן משותף למקבל המתנה שלמענו נוצר החשבון.

2.3.2."מנהל חשבון גיוס המתנה" מי שיוצר את חשבון גיוס המתנה עבור מקבל המתנה ועשוי להיות קרוב משפחה של מקבל המתנה, חבר, וכיו"ב. מנהל חשבון המתנה רוכש בכספים שהצטברו בחשבון המתנה של מקבל המתנה ועל פי בחירתו באתר החברה מתנה ואו מספר מתנות אותם תשלח חברת גיפטו בע"מ ישירות לבעל חשבון גיוס המתנה.

2.3.2.1."מועד אחרון להשתתפות בגיוס " מנהל חשבון גיוס המתנה קובע את המועד גיוס הכספים האחרון .המועד כפי שנרשם במחשבי גיפטו בע"מ הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי גיפטו ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

2.3.2.2.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל חשבון גיוס המתנה רשאי לשנות את המועד האחרון להצטרפות לגיוס כספים כל עוד לא נרכשו המתנות באתר החברה.

2.4."מצטרף לחשבון גיוס מתנה" הינו מי שמצטרף לחשבון גיוס המתנה של מקבל המתנה על ידי תשלום בכרטיס אשראי (או בכל אמצעי תשלום אחר שיונהג על ידי החברה) בגובה סכום ההשתתפות. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף ההצטרפות לחשבון גיוס מתנה בגיפטו הינו אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה.

2.5."בתי עסק"- בתי עסק שהחברה התקשרה איתם לצורך הזמנת מתנות ו/או הפקת שוברים. החברה רשאית לשנות את רשימת בתי העסק מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.מהות אתר גיפטו בע"מ 

3.1.אתר גיפטו והשירותים הנלווים לו פותח על ידי חברת "גיפטו בע"מ" במטרה להקל על רכישת מתנת יום הולדת באופן שיתופי וחברתי עד הבית .

3.2.גיפטו בע"מ מוכרת שוברים למימוש בבתי העסק המופיעים באתר החברה וכן מגוון מתנות אשר מפורסמות באתר החברה .

3.3.לא ניתן להמיר את הכסף שהצטבר בחשבון גיוס המתנה באתר גיפטו לכסף או לכל דבר אחר מלבד לשוברי מתנה ואו מתנה אשר מופיע באתר החברה .

3.4.למען הסר ספק, גיפטו בע"מ מוכרת ו/או מספקת את המוצרים הניתנים לרכישה בבתי העסק של הספקים השונים ואשר מוצגים באתר גיפטו .האחריות בגין המוצרים תחול על היבואן ואו הספק הרשמי של המוצר ובאחריותם בלבד.

4. ביצוע פעולות באתר

4.1.רשאי לבצע פעולה באתר כל תושב ישראלי שמלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמן עובדת החברה.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

4.1, החברה רשאית למנוע ביצוע פעולות באתר באם:

4.1.1 מסרת פרטים כוזבים במתכוון או ביצוע כל פעולה של מרמה וכיו"ב באמצעות האתר .

4.1.1.2. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה או ספקיה.

4.1.1.3. שימוש בכרטיס אשראי מוגבל או חסום לשימוש בדרך כלשהי.

4.1.1.4.הוזנו פרטי כרטיס אשראי חסרים.

4.1.1.5.החליטה על כך לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

4.2.בעת ביצוע פעולות באתר תידרש להזין פרטים אישיים כגון: שם, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני תקפה, סיסמא, מס' ת"ז ופרטי כרטיס אשראי.

4.2.1. על פי חוק אין חובה למלא פרטים אישיים. המזין את פרטיו האישיים לאתר גיפטו עושה זאת מרצונו ובהסכמתו בלבד.

4.2.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏14.1, הזכות זכותך  להימחק ממאגר המידע. על מנת לעשות כן עליך לשלוח מייל :service@gifto.co.il

4.2.3.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ללא מסירת כל הפרטים לא ניתן לבצע חלק מהפעולות באתר גיפטו .

5.המתנות באתר החברה

5.1.באתר מפורסמים מתנות או שוברים למתנות של בתי עסק שונים ואו יבואנים רשמיים למוצרים באתר.

5.2.גיפטו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את רשימת בתי העסק ואו הספקים הרשמיים להם ניתן לרכוש מתנות ואו שוברים למתנות מעת לעת.

5.3.תנאי מימוש השוברים בבתי העסק עשויים להשתנות מעת לעת,גיפטו תשלח הודעה בדואר אלקטרוני למנהל חשבון המתנה טרם מימושם על שינויים שיובאו לידיעתה בתנאי השוברים. במידה וכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה למערכת שגויה אתר גיפטו לא ישא בכל אחריות לאי קבלת ההודעה על ידי מנהל חשבון גיוס המתנה.

5.4. אספקת המוצרים בגין השוברים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית.

5.5.גיפטו בע"מ לא תהיה אחראית למוצרים המפורסמים באתר ו/או לאי מימוש השוברים ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי מימוש השוברים ו/או ממימושו בתנאים שונים ממה שהובטח בבית העסק אלא אם המעשה נגרם כתוצאה ממעשה רשלני של החברה.

5.6.תוקף שובר המתנה כשנתיים מהתשלום האחרון לחשבון המתנה (מההצטרפות האחרונה לחשבון).

6. רכישת מתנות ואו שוברי מתנות באתר גיפטו

6.1. רכישת מתנות ואו שוברי מתנה תתבצע אך ורק על ידי מנהל חשבון גיוס המתנה ובחירת המתנה ואו השוברים והסכומים בהם ירצה לרכוש את המתנות ואו השוברים הם באחריותו הבלעדית. החברה אינה אחראית להחלטות ו/או פעולות שקיבל מנהל חשבון הגיוס הכוללות בין היתר, רכישת מתנה ואו מתנות ואו  שוברים ו/או ביטול שוברים ו/או סכום המתנות או  השוברים. בהסכמתך לתקנון זה הנך מאשר לא תהיה לך כל טענה ו/או כל דרישה לחברה, לרבות טענה כי מנהל גיוס  החשבון פעל בחוסר סמכות ו/או פעל שלא על דעתך ו/או טענה כי מנהל חשבון גיוס  המתנה לא רכש מתנה ואו  שובר מתנה בפרק הזמן שניתן לו. כל מצטרף לחשבון גיוס מתנה נותן את הסכמתו המפורשת ומסמיך את מנהל חשבון גיוס המתנה, בעצם הצטרפותו לחשבון גיוס המתנה, לבצע ו/או לבטל רכישת מתנות ואו  שוברים ו/או לקבלם ו/או לבצע כל פעולה שהיא בחשבון הגיוס ו/או באמצעות הכספים, עבור ובשם כל קבוצת המצטרפים לחשבון גיוס המתנה.

6.2. ניתן לרכוש מתנה או שוברי מתנה לבית עסק בסכום מצטבר שאינו עולה ואינו נופל מהסכום שהצטבר בחשבון גיוס המתנה.

6.3 . יש להמיר את הכסף בחשבון גיוס המתנה למתנה או לשוברי מתנה בתוך 90 יום מהתשלום האחרון לחשבון גיוס המתנה,כספים עודפים אשר יישארו בחשבון גיוס המתנה לאחר 90 יום ניתנים לצבירה גם לשימוש עתידי .

6.4. השוברים שנרכשו ישלחו בדואר אלקטרוני למנהל חשבון גיוס המתנה. את השוברים יש להדפיס לצורך מימושם בבתי העסק שנבחרו.

7.  תשלום

7.1. סכום ההצטרפות לחשבון גיוס כספי מתנה כולל מע"מ.

7.2. חיוב הלקוח יתבצע על ידי גיפטו בע"מ וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. 

7.3. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את הוראת התשלום שלך, תבוטל העסקה ותבוטל השתתפותך בגיוס המתנה, הסכום לא יעמוד לזכותו של מקבל המתנה ושמך לא יופיע על הברכה המשותפת. מוסכם כי תחויב בדמי ביטול .

8. ביטול עסקה 

8.1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") רשאי הלקוח לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד ארבע עשרה יום  ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מבניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי (המאוחר מבניהם), ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן.

8.2.לקוח לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

8.3.ביטול ההשתתפות בחשבון גיוס מתנה יכול להתבצע טרם נרכשו מתנות ואו שוברי מתנה בסכום שהצטבר בחשבון גיוס המתנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטול ההשתתפות בחשבון גיוס המתנה, על ידי מצטרף לחשבון גיוס כספי המתנה יכול להתבצע אך ורק על ידי אותו מצטרף טרם נרכשה המתנה.

8.4.ביטול השתתפות בחשבון גיוס מתנה יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדוא"ל ויכלול את פרטי המשתתף כולל ת.ז. ואת פרטי חשבון המתנה: שם מקבל המתנה ושם מנהל חשבון גיוס המתנה. 

9. מנהל חשבון גיוס מתנה לא יכול לבטל חשבון גיוס המתנה.

10.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל חשבון גיוס מתנה יכול לבטל את השתתפותו בגיוס במתנה אך לא את השתתפותם של אחרים.

11.החלפת מתנות ואו שוברי מתנות

11.1.החלפת מתנה או שובר מתנה, ככל שתאושר, תתבצע תוך שני ימי עסקים מרגע קבלת הבקשה במערכת גיפטו בדואר אלקטרוני.

11.2.בקשה להחלפת מתנה או שובר מתנה יכולה להתבצע אך ורק על ידי מנהל חשבון גיוס המתנה.

12.הפסקת פעילות

12.1.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

12.2.אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

12.3.במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

12.4. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

13. סודיות ופרטיות         

13.1. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי לקוחותיה שנמסרו לה בעת ביצוע פעולות שונות באתר. פרטיו האישיים של הלקוח יישמרו במאגרי המידע של החברה והחברה לא תעביר פרטים אלו לאף צד שלישי כלשהו אלא ככל שהדבר דרוש על מנת להשלים את פעולת הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך קידום מטרות גיפטו בע"מ.

13.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

13.2.1. במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

13.2.2. במקרה שבו הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

13.2.3. במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

13.2.4. במקרה בו התקבל בידי החברה צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על החברה חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.

13.2.5.בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.

13.3. הואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו, למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה,  לחדור למידע אשר שמור ואגור בידי החברה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

13.4. החברה תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע'פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם הודעת לחברה כי אינך מעוניין בכך. בהצטרפותך לחשבון מתנה ובביצוע פעולות באתר החברה, הנך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל על מנת לשכלל את מערכת רכישת המתנות ולפתח מערכת זו בפרט וככלל לצורך קידום מטרות החברה, החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של לקוחותיה, ללא זיהוי לקוח ספציפי, לצרכי ניתוח סטטיסטי ו/או מכירתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים. 

14. שימוש  cookies

  14.1  על מנת שלא תצטרך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום ועל מנת לשפר את חווית הלקוח מהאתר, החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב ל- cookies. יחד עם זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies

14.2. השרת של החברה עשוי לשמור אוטומטית מידע שנוצר על ידי המשתמש המידע כולל בין היתר, כתובת ה- IP, סוג הדפדפן, האתר שהפנה את המשתמש אל אתר החברה וכ"ד. החברה עשויה להשתמש במגוון שירותים של צדדים שלישים על מנת לספק ללקוח את השירות אשר במסגרתם עשוי להיאסף  מידע על הלקוחות בידי הצדדים השלישיים.

15. פרסומות

15.1. באתר מתפרסמות באופן סדיר מודעות שונות, תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר. מפעיל האתר לא יישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.

15.2. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת. 

15.3. כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות מפעיל האתר יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים הרלוונטיים.

16. אחריות

16.1. המוצרים המוצעים למכירה באתר ו/או משווקים באתר ו/או נמכרים באתר ו/או מסופקים באתר,המוצר ו/או השירות הנרכש באמצעות מתנה או שוברי המתנה. האחריות לגבי טיב המוצר ו/או איכותו ו/או התאמתו לצרכי הלקוח ו/או למפרט הטכני תחול על בתי העסק המספקים את המוצרים באופן רשמי לחברת גיפטו בע"מ .יש לראות את גיפטו בע"מ כמי שמוכרת את המוצרים בלבד ואינה חבה באחריות במישרין ו/או בעקיפין כלשהי בגין מכירתם. כמו כן, תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטים לגבי המוצרים, תיאורם וכל מידע עליהם נמסרים על-ידי היבואנים הרשמיים של המוצרים הנמכרים באתר. החברה אינה מפקחת על המידע ואינה בודקת את נכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא על הספק הרשמי ואו היבואן הרשמי בישראל של המוצר.

16.2. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ובמסגרת כך, החברה עושה ככל שביכולתה להגן על האתר מפני הפרעות ו/או פריצות ו/או התקפות על האתר. כמו כן, החברה עשויה לערות מעת לעת, פעולות תחזוקה לאתר ובכלל זה עשויה להשבית את האתר לפרקי זמן ממושכים. החברה תעשה מאמצים על מנת להימנע מהפסקות כאמור ולקצר פרקי זמן אלה במידת האפשר. עם זאת, נושאת החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועה פעולות באתר ו/או עקב שיבושים בפעילות האתר ו/או הפסקות לפרקי זמן קצרים או ארוכים. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצטרפותך לחשבון גיוס המתנה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהצטרף לחשבון גיוס מתנה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר.

16.3. החברה, על פי שק"ד הבלעדי רשאית לשנות תקנון זה כולו או מקצתו, ו/או לשנות או להפסיק פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו, ו/או או לשנות את מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים.

16.4. החברה אינה אחראית לסכום המדויק שיוצג למנהל חשבון המתנה טרם רכישת המתנה או  הפקת השובר הואיל וסכום זה עשוי להיות מושפע מביטולים של מצטרפים לחשבון המתנה שטרם נקלטו במערכת וכיו"ב. 

16.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי שנעשתה על ידי כל גורם שהוא שאינו בשליטתה המלאה.

17. דין ושיפוט

17.1. הדין החל על תקנון זה ועל כל הפעולות באתר, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב- יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

18. הנך מצהיר כי הכניסה לאתר, השימוש באלו משירותי האתר, הידע או יישומים המוצגים באתר, מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.

בעלות וזכויות קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושם של מפעילי האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המתנות תמונות וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב דפי מוצר, תמונות  וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשות מפעילי האתר מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

השם גיפטו- GIFTO  וכן שם הדומיין www.gifto.co.il   של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של מפעילי האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתם בכתב ומראש.

ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר ובבעלותם

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב, לכל מטרה אחרת.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

­­­